TORE NORDENSTAM

 

TVÄRVETENSKAPLIGA PROJEKT¨

Aktivt deltagande i tvärvetenskapliga projekt har alltid varit en viktig del av min yrkesverksamhet.

På 1960-talet samarbetade jag med ekonomen D.J. Shaw i ett projekt som vi döpte till African University in Transition. Vi producerade tre rapporter 1967: A Survey of the Students in the University of Khartoum, A Survey of the Students in the University of Khartoum 62/63 och tillsammans med filosofen A.P. Cavendish Staff Attitudes in an African University. Jfr vår tidskriftsartikel The Student Community in an African University och min bok Afrikas universitet (båda 1970).

Historie, vitenskap og samfunn var ett nordiskt samarbetsprojekt inom ramen för Nordiska Sommaruniversitetet som varade i fem år (1973-1977). Projektet leddes av mig och Kjell S. Johannessen. Resultaten samlades i en artikelsamling som skulle publiceras i Danmark 1980, men förlaget upphörde innan boken var färdigtryckt. Ett urval av artiklarna publicerades senare i boken Vitenskapenes vekst (1996).

På 1970-talet inledde Kjell S. Johannessen och jag ett samarbete med konsthistoria och teatervetenskap vid Universitetet i Bergen (Gunnar Danbolt, Tor Bastiansen Trolie m.fl.). I flera år hade vi gemensamma seminarier en gång i veckan. Två forskningsprojekt utvecklades inom ramen för detta samarbete: Kunstteoriens historie och Kunstfilosofi og grunnlagsproblemer i kunsthistorisk forskning. Estetiksamarbetet ledde till flera böcker och artiklar, bl.a. min essä om förklaring och förståelse på det konsthistoriska området och texter om estetisk kompetens och intentionernas roll i konstförståelsen

På 1980-talet och början av 90-talet medarbetade jag i  ett par projekt som hade som mål att digitalisera Ludwig Wittgensteins efterlämnade arbeten. Jag var med i det norska Wittgenstein-projektet (1981-87), medverkade i etableringen av Wittgenstein-arkivet vid Universitetet i Bergen  och var  med i styrelsen för arkivet under de första åren. Mera>

Humanioras vetenskapsteori har länge varit ett försummat område. När den historisk-filosofiska fakulteten vid Universitetet i Bergen på 1980-talet beslöt att införa en kurs om humanioras historia, målsättning och funktion, fick jag uppdraget att leda utvecklingen på det området. Jag sammanställde tillsammans med en handfull kollegor på olika humanistiska områden ett par kompendier, som utprövades under några år. Eftersom det inte fanns någon aktuell bok om humanioras historia och vetenskapsteori på något språk gick jag in för att själv skriva en sådan. Den första upplagan av Fra kunst til vitenskap. Humanioras grunnlag i et historisk perspektiv utkom 1987. Senare gjorde jag också en svensk version.

Det nya perspektivet på estetik och humaniora ledde til en räcka av konferenser och forskarkurser, t.ex. Wittgenstein - Aesthetics and Transcendental Philosophy i Bergen 1980 och Wittgenstein and the Philosophy of Culture i Kirchberg am Wechsel i Österrike 1995.

Från 1970-talet till 90-talet deltog jag också i en rad andra projekt.

Från mitten av 1970-talet samarbetade jag med Bo Göranzon i Stockholm i flera projekt, bl.a. PAAS-projektet: Villkor för förändring i arbetslivet, som pågick åren 1974-1983. Böckerna Ideologi och systemutveckling (1976, 1978) och Datautvecklingens filosofi. Tyst kunskap och ny teknik (1984) sammanfattar några av resultaten av projektarbetet. Min forskningsrapport Värderingar och paradigm vid datasystemutveckling. Exemplet ALLFA-utredningen hör hemma i det sammanhanget. Till det som vi gjorde den gången hör också en undersökning av arbetsförhållandena på Kungliga Dramatiska Teatern i Stockholm och en utredning om deltidsarbete och hemarbete för Svenska fabriksarbetareförbundet.

 På 1980-talet medverkade jag i FORM-projektet, Forskning om metoder att förmedla resultat i arbetslivsforskningen, som leddes av Ingela Josefson. Utgångspunkten var en utvärdering av ett aktuellt arbetslivsforskningsprojekt, vilket ledde både till kritisk reflektion över villkoren för kunskapsförmedling i arbetslivet och till analys av de grundläggande villkoren för all förståelse. Projektet utmynnade i boken Språk och erfarenhet (1985).

Research, Ethics and Development – Research Policy in the Sudan var ett projekt som pågick 1977-1985, med Dr Ibrahim Ahmed Omer (University of Khartoum), professor Håkan Törnebohm (Universitetet i Göteborg) och mig själv som deltagare. Det blev en lång rad rapporter på vägen mot slutresultatet, boken Research and Development in the Sudan (Khartoum University Press, 1985). Bergen Talks on Philosophy of Development (1982) ger några glimtar från våra diskussioner på den tiden. (Foto: Håkan Törnebohm i Khartoum 1977.)

Två andra 70-talsprojekt handlade om transcendentalpragmatik och forskningspragmatik. Båda leddes av Gunnar Skirbekk och mig. Projekten förde fram till min bok Fra ”er” til ”bør”? (1984) och Die pragmatische Wende (1986), redigerad av Dietrich Böhler, Tore Nordenstam och Gunnar Skirbekk.

 

Management inför förändring var ett projekt som leddes av professor Albert Danielsson, Industriell ekonomi och organisation, Kungl. Tekniska högskolan i Stockholm. Det började 1982 och avslutades fyra år senare med boken Samtal om ledarskap, ledning och ledare. Det projektet efterföljdes av ett liknande projekt med fokus på etiska  problem omkring ägande.

På 1990-talet samarbetade jag med ekonomerna Knut J. Ims och Andreas W. Falkenberg på Norges Handelshøyskole i Bergen. Målet var att utveckla forskning och undervisning på området ekonomi och etik. Vi sammanställde artikelsamlingar för de årliga kurserna i företagsetik och företagsstrategi, och vi författade en bok om etik i näringslivet som utkom 1998.

De sista decennierna har jag följt framväxten av forskningsområdet praktisk kunskap med stort intresse. Jag har haft förmånen att få samarbeta med Ingela Josefson, Ruth Olsen och Anders Lindseth m.fl. på Senter for praktisk kunnskap i Bodø i många år. Häftet Praktisk kunnskap – som erfaring og som forskningsfelt (2005) ger en översikt över framväxten av det nya området praktisk kunskap. Jfr Etik och praktisk kunskap och Practical Knowledge and Ethics (2013).  

 

          

 

                                                       www.torenordenstam.se