TORE NORDENSTAM

 

 

 

 

 

 

OM KONST                                    

 

 

 

 

(*) = hela texten

 

 

 

 

 

BÖCKER

 

 

Explanation and Understanding in the History of Art (*) , Filosofisk institutts stensilserie nr. 43, Universitetet i Bergen 1978. Internetutgåva 2007, 119 s. EPUB»

 

Den estetiske praksis, Bergen 1979, 128 s. Medförfattare: Gunnar Danbolt & Kjell S. Johannessen.

 

Wittgenstein – Aesthetics and Transcendental Philosophy / Wittgenstein – Ästhetik und transzendentale Philosophie, red. K. S. Johannessen & T. Nordenstam, Hölder-Pichler-Tempski, Wien 1981, 193 s.

 

Exemplets makt (*) , Dialoger 69-70, Stockholm 2005, 198 s. EPUB»

 

The Power of Example, Santérus Academic Press Sweden, Stockholm 2009, 240 pp. Ett kapitel ur boken här»

 

 

 

 

KORTARE TEXTER

 

 

"Et pragmatisk perspektiv på estetikken" (*) , Symposion – tidsskrift for filosofi, 1978, s. 28-34. Medförfattare: Kjell S. Johannessen.

 

"Explanation and Understanding in the History of Art" (*) , i E. Leinfellner, W. Leinfellner, H. Berghel & A. Hübner, red.,  Wittgenstein and his Impact on Contemporary Thought / Wittgenstein und sein Einfluss auf die gegenwärtige Philosophie, Wien 1978, s. 465-467. Sammanfattning här»

 

"Et estetisk projekt" (*) , i G. Danbolt, K. S. Johannessen & T. Nordenstam, Den estetiske praksis, Bergen 1979, s. 1-11.

 

Recension av E. H. Gombrich, Kunsthistorie og samfundsvidenskab (*) , Journal of Aesthetics and Art Criticism, 37:3, Spring 1979, s. 360.

 

 "Aesthetic Competence" (*) , i L. Aagaard-Mogensen & G. Hermeren, red., Contemporary Aesthetics in Scandinavia, Lund 1980, s. 99-109.

 

"Att förklara konst. Några exempel på förklaringar i de humanistiska vetenskaperna" (*) , Symposion, nr 1, 1980, s. 3-12.

 

On the Logic of Creative Processes” (*) , i Physis – Techne – Poiesis. The Creativity and the Human World. Proceedings of the 9th International Congress of Aesthetics, Vol. II, Beograd 1980, s. 265-268.

 

"Intention in Art" (*) , i K. S. Johannessen & T. Nordenstam, red., Wittgenstein – Aesthetics and Transcendental Philosophy / Wittgenstein – Ästhetik und die transzendentale Philosophie, Hölder-Pichler-Tempski, Wien 1981, s. 127-135.

 

"Forklaring og forståelse i humaniora" (*) , Norsk filosofisk tidsskrift,årg. 16, nr 4, 1981, s. 224-240. Också på serbokroatiska: ”Razumijevanje i objasnjenje u humanistickim znanostima” (*) , Filosofska istrazivanja, God. 17, Sv. 4, 1997, s. 1009-1019, och på tyska: ”Verstehen und Erklären in den Humanwissenschaften” (*) , Synthesis philosophica, Vol. 13, fasc. 2, 1998, s. 499-511.

 

 "Vetenskap och konst – två sätt att utforska verkligheten" (*) , i Konst och vetenskap och arbetets ära, Information från Arbetslivscentrum nr 16, febr. 1982, s. 4-5.

 

"Teaterhistorie – hvorfor det da?" (*),  i T. Bastiansen, red., Vitenskapsfilosofi og grunnlagsproblemer i teatervitenskapelig forskning , Teatervitenskapelige studier nr. 1, Universitet i Bergen 1983, s. 97-112.

 

"Creativity and Place" (*) , i A. Buttimer, red., Creativity and Context, Lund 1983, s. 77-79.

 

"The Essence of Art –  Wittgenstein vs. Gadamer" (*) , i R. Haller, red., Aesthetics / Ästhetik, Wien 1984, s. 23-28.

 

"Förståelsens villkor" (*) , i I. Josefson, red., Språk och erfarenhet, Stockholm 1985, s. 113-134.

 

"Suffering Art (Comment On Danto)" (*) , "Ontologizing Art (Comment on Damnjanovic)" (*) , och "Anchoring Art (Comment on Sparshott)" (*) , i P. J. McCormick, red., The Reasons of Art / L’Art a ses raisons, Ottawa 1985, s. 23-25, 123-125, 134-137.

 

"Arkitektur och vetenskaplighet" (*), recension A. Ekholm,  Systemet människa – byggnadsverk. Ett ontologiskt perspektiv (1987), Tidskrift för arkitekturforskning, årg. 1, nr 1, 1987, s. 85-94.

 

"Museumsetikk – noen innledende betraktninger" (*) , NKKM-Nytt, årg. 1, nr 4, 1988, s. 26-30.

 

"Grunnlagsproblemer i estetisk forskning – oppsummering, perspektiver, innledning til debatt" (*) , i K. Gundersen & S. Wikshåland, red., Grunnlagsproblemer i estetisk forskning (*) , Oslo 1991, s. 117-122.

 

"Convention and Creativity" (*) , i J. Emt & G. Hermerén, red., Understanding the Arts. Contemporary Scandinavian Aesthetics, Lund 1992, s. 259-268. På svenska (*) i G. Sörbom, red., Beskrivning och konst i dagskritisk verksamhet, Forskningsprojektet kritik och konst, No. 4, Uppsala 1986, s. 72-83.

 

"Kulturelle Übersetzbarkeit in pragmatischer Sicht" (*) , i A. P. Frank, K.-J. Maaß, F. Paul & H. Türk, red.,Übersetzen, verstehen, Brücken bauen. Geisteswissenschaftliches und literarisches Übersetzen im internationalen Kulturaustausch, Teil 1, Berlin 1993, s. 192-203. På svenska med titeln "Om översättandets konst" (*) i  B. Molander, red., Språkets speglingar. Filosofiska essäer om språk, grammatik och vetenskap, Stockholm 1993, s. 41-58 ; och på japanska (*) i en bok vars titel kan översättas som Translatability of Culture, Kyoto 1993, s. 60-66.

 

"’The Sphere Seems to Float’ : Remarks on Art and Ethics" (*) , i L.-O. Åhlberg & T. Zaine, red., Aesthetic Matters. Essays presented to Göran Sörbom on his 60th birthday, Uppsala 1994, s. 95-100.

 

"Vetenskap och konst – olika sätt att utforska verkligheten" (*) , i B. Molander, red., Mellan konst och vetande. Texter om vetenskap, konst och gestaltning, Göteborg 1996, s. 11-21. På serbokroatiska (*) i G. Flego, red., Zbilja i kritika. Posveceno Gaji Petrovicu, Zagreb 2001, s. 265-268.

 

"Exemplets makt" (*) , i I. Carlgren, I. Josefson & C. Liberg, red., Forskning av denna världen II – om teorins roll i praxisnära forskning (*) , Vetenskapsrådets rapportserie, Vetenskapsrådet, Stockholm 2005, s. 17-29.

 

"Konst och moral" (*) , internetutgåva 2010, 16 s. På engelska här»

 

Recension av Carla Carmona Escalera, Egon Schiele: Análysis ético-formal de su obra pictórica (*) , i Egon Schiele Jahrbuch, Band 1, Wien 2011, s. 188-192.

 

"Om skådespelarens praktiska kunskap", internetutgåva 2012, 9 s.

 

"From Wittgenstein to Schiele", under utgivning i Egon Schiele Jahrbuch, Band 4, Wien 2015. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    www.torenordenstam.se