TORE NORDENSTAM

 

 

 

 

 

 

 

OM HUMANIORA

 

 

 

(*) = hela texten

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

BÖCKER

 

 

Explanation and Understanding in the History of Art (*) , Filosofisk institutts stensilserie nr. 43, Universitetet i Bergen 1978. Internetutgåva 2007, 119 s. EPUB»

 

Den estetiske praksis, Bergen 1979, 128 s. Medförfattare: Gunnar Danbolt & Kjell S. Johannessen.

 

Wittgenstein – Aesthetics and Transcendental Philosophy / Wittgenstein – Ästhetik und transzendentale Philosophie, red. K. S. Johannessen & T. Nordenstam, Hölder-Pichler-Tempski, Wien 1981, 193 s.

 

Fra kunst til vitenskap. Humanvitenskapenes grunnlag i et historisk perspektiv, Sigma forlag, Bergen 1987, 186 s.; 2. utgave, Fagbokforlaget, Bergen 2000, 246 s. På svenska: Från konst till vetenskap (*) , Carlsson Bokförlag, Stockholm 1993, 228 s.; utökad upplaga 1994, 293 s. På tyska: kap. 3 (*) . EPUB»

 

Culture and Value. Philosophy and the Cultural Sciences / Culture and Value. Philosophie und die Kulturwissenschaften. Papers of the 18th International Wittgenstein Symposium, eds. Kjell S. Johannessen & Tore Nordenstam, The Austrian Ludwig Wittgenstein Society, Kirchberg am Wechsel 1995, 795 pp. PDF-files: Section 1 (pp. 1-144) (*) ; Section 2 (pp. 145-299) (*) ; Section 3 (pp. 300-450) (*) ; Section 4 (pp. 451-597) (*) ; Section 5 (pp. 599-748) (*) ; Special Workshop (pp. 749-795) (*) . 

 

Wittgenstein and the Philosophy of Culture, red. K. S. Johannessen & T. Nordenstam, Hölder-Pichler-Tempski, Wien 1996, 372 s.

 

Vitenskapenes vekst. Grunnlagsproblemer i vitenskapenes historiografi (*) , red. K. S. Johannessen & T. Nordenstam, Filosofisk institutt, Universitetet i Bergen, 1996, 131 s. EPUB»

 

Den humanistiska cirkelns kvadratur. Om humanioras möjligheter och framtid (*) , Göteborgs universitet, Göteborg 2001, 191 s. Medförfattare: Sverker Sörlin, Stig Johansson, Fred Karlsson, Hugo Montgomery, Minna Skafte Jensen. EPUB»

 

Praktisk kunnskap  som erfaring og som forskningsfelt (*),  Høgskolen i Bodø, Bodø 2005, 120 s. Medförfattare: Jens Ivar Nergård, Eva Lena Dahl, Ingela Josefson, Anders Lindseth, Jakob Meløe, Uffe Juul Jensen, Ruth H. Olsen. EPUB»

 

Exemplets makt (*) , Dialoger 69-70, Stockholm 2005, 198 s. EPUB»

 

The Power of Example, Santérus Academic Press Sweden, Stockholm 2009, 240 s. Ett kapitel ur boken här» 

 

 

 

 

KORTARE TEXTER

 

 

"Humaniora i Sudan" (*) , Humanisten, nr 1, 1963, s. 7-9.

 

"Philosophy of Science in Norway" (*) , Journal for General Philosophy of Science / Zeitschrift für allgemeine Wissenschaftstheorie, Vol. IV, No. 1, March, 1973, s. 147-164. Medförfattare: Hans Skjervheim.

 

"De problematiske samfunnsvitenskapene" (*) , Dagbladet, kronikk, 9.3.1973.

 

Recension K. S. Johannessen & A. Utaker, red., Strukturalisme og semiologi. Muligheter og begrensninger i en forskningspraksis (*) , Norsk filosofisk tidsskrift, årg. 9, 1974, s. 167-170.

 

Recension av S. Toulmin,  Human Understanding (*) , Volume 1. General Introduction and Part 1 (1972) (*) , Norsk filosofisk tidsskrift, årg. 10, nr 3, 1975, s. 229-237.

 

"Vetenskaplig kompetens" (*) , i Å. Haga m.fl., red.,  Refleksjon og handling. Festskrift til Hans Skjervheim på 50-årsdagen 9. oktober 1976, Oslo 1976, s. 76-93.

 

"Om humanvitenskapenes teori" (*) , i Forskningsnytt, årg.22, nr 6, 1977, s. 29-31.

 

 "Om subjektivismen i hermeneutiken" (*) , Nordisk psykologi, årg. 29, nr 2, 1977, s. 101-109.

 

 "Om validering i hermeneutisk forskning" (*) , Ideologi och systemutveckling, andra upplagan, 1978, s. 137-142.

 

 "Explanation and Understanding in the History of Art" (*) , i  E. Leinfellner, W. Leinfellner, H. Berghel & A. Hübner, red., Wittgenstein and his Impact on Contemporary Thought / Wittgenstein und sein Einfluss auf die gegenwärtige Philosophie, Wien 1978, s. 465-467. Sammanfattning här.

 

"Et estetisk projekt" (*) , i G. Danbolt, K. S. Johannessen & T. Nordenstam, Den estetiske praksis, Bergen 1979, s. 1-11.

 

 "Historien og den vitenskapelige praksis" (*) , Norsk filosofisk tidsskrift, årg. 14, nr 2, 1979, s. 69-90.  Medförfattare: Kjell S. Johannessen.

 

Recension av E. H. Gombrich, Kunsthistorie og samfundsvidenskab (*) , Journal of Aesthetics and Art Criticism, 37:3, Spring 1979, s. 360.

 

 "Att förklara konst. Några exempel på förklaringar i de humanistiska vetenskaperna" (*) , Symposion, nr 1, 1980, s. 3-12.

 

 "Intention in Art" (*) , i K. S. Johannessen & T. Nordenstam, red., Wittgenstein – Aesthetics and Transcendental Philosophy / Wittgenstein – Ästhetik und die transzendentale Philosophie, Hölder-Pichler-Tempski, Wien 1981, s. 127-135.

 

"Forklaring og forståelse i humaniora" (*) , Norsk filosofisk tidsskrift,årg. 16, nr 4, 1981, s. 224-240. Också på serbokroatiska: ”Razumijevanje i objasnjenje u humanistickim znanostima” (*) , Filosofska istrazivanja, God. 17, Sv. 4, 1997, s. 1009-1019, och på tyska: ”Verstehen und Erklären in den Humanwissenschaften” (*) , Synthesis philosophica, Vol. 13, fasc. 2, 1998, s. 499-511.

  

 "Et filosofisk gjennombrudd" (*) , Norsk filosofisk tidsskrift,  årg. 16, nr 2-3, 1981, s. 161-171. Recension av A. Øfsti, Vitenskapsteori og transcendentalfilosofi. En kritisk kommentar til Føllesdal og Walløe: ”Argumentasjonsteori og vitenskapsfilosofi”, Trondheim 1980.

 

 "Vetenskap och konst  två sätt att utforska verkligheten" (*) , i Konst och vetenskap och arbetets ära, Information från Arbetslivscentrum nr 16, febr. 1982, s. 4-5.

 

"EDB og humaniora. Humanistenes rolle i systemutvikling" (*) , intervju: Eva Møller, Humanistiske data, 3/4 -82, NAVFs EDB-senter for humanistisk forskning, Norges almenvitenskapelige forskningsråd, Bergen 1982, s. 24-28.

 

"Teaterhistorie – hvorfor det da?" (*),  i T. Bastiansen, red., Vitenskapsfilosofi og grunnlagsproblemer i teatervitenskapelig forskning , Teatervitenskapelige studier nr. 1, Universitet i Bergen 1983, s. 97-112.

 

"Ett pragmatiskt perspektiv på datautvecklingen" (*) , i Bo Göranzon, red., Datautvecklingens filosofi. Tyst kunskap och ny teknik,  Stockholm 1984, s. 17-34. Också på tyska: "Eine pragmatische Perspektive auf die informationstechnische Entwicklung" (*) .

 

 "Datautvecklingens filosofi. Två oförenliga traditioner" (*) , Datautvecklingens filosofi, s. 51-63. Också på tyska: "Die Philosophie der informationstechnischen Entwicklung. Zwei gegensätzliche Traditionen" (*) .

 

"Islam, Science, and Development. An Interview with Dr. Ibrahim Ahmed Omer", videoupptagning på Göteborgs universitet, september 1984. 43 min.

 

 "Förståelsens villkor" (*) , i I. Josefson, red., Språk och erfarenhet, Stockholm 1985, s. 113-134.

 

"Arkitektur och vetenskaplighet" (*) , recension A. Ekholm,  Systemet människa – byggnadsverk. Ett ontologiskt perspektiv (1987), Tidskrift för arkitekturforskning, årg. 1, nr 1, 1987, s. 85-94.

 

Recension av W. Hirst, red., The Making of Cognitive Science. Essays in Honor of George A. Miller (1988), och M. A. Boden, Computer Models of Mind. Computational Approaches in Theoretical Psychology (1988), (*) , AI & Society, Vol. 3, No. 4, 1989, s. 365-369.

 

 "Grunnlagsproblemer i estetisk forskning – oppsummering, perspektiver, innledning til debatt" (*) , i K. Gundersen & S. Wikshåland, red., Grunnlagsproblemer i estetisk forskning, Oslo 1991, s. 117-122.

 

"Convention and Creativity" (*) , i J. Emt & G. Hermerén, red., Understanding the Arts. Contemporary Scandinavian Aesthetics, Lund 1992, s. 259-268. På svenska (*) i G. Sörbom, red., Beskrivning och konst i dagskritisk verksamhet, Forskningsprojektet kritik och konst, No. 4, Uppsala 1986, s. 72-83.

 

 "Kulturelle Übersetzbarkeit in pragmatischer Sicht" (*) , i A. P. Frank, K.-J. Maaß, F. Paul & H. Türk, red., Übersetzen, verstehen, Brücken bauen. Geisteswissenschaftliches und literarisches Übersetzen im internationalen Kulturaustausch, Teil 1, Berlin 1993, s. 192-203. På svenska med titeln "Om översättandets konst" (*) i  B. Molander, red., Språkets speglingar. Filosofiska essäer om språk, grammatik och vetenskap, Stockholm 1993, s. 41-58 ; och på japanska (*) i en bok vars titel kan översättas som Translatability of Culture, Kyoto 1993, s. 60-66.

 

"Vetenskap och konst – olika sätt att utforska verkligheten" (*) , i B. Molander, red., Mellan konst och vetande. Texter om vetenskap, konst och gestaltning, Göteborg 1996, s. 11-21. På serbokroatiska (*) i G. Flego, red., Zbilja i kritika. Posveceno Gaji Petrovicu, Zagreb 2001, s. 265-268.

 

 "Vitenskapssyn og vitenskapshistorie" (*) , i K. S. Johannessen & T. Nordenstam, red., Vitenskapenes vekst. Grunnlagsproblemer i vitenskapenes historiografi, Filosofisk institutts skriftserie nr 13, Universitetet i Bergen 1996, s. 5-15.  Medförfattare: Kjell S. Johannessen.

 

 "Exemplets makt" (*) , i I. Carlgren, I. Josefson & C. Liberg, red., Forskning av denna världen II – om teorins roll i praxisnära forskning (*) , Vetenskapsrådets rapportserie, Vetenskapsrådet, Stockholm 2005, s. 17-29.

 

"Konst och moral" (*) , internetutgåva 2010, 16 s.

 

Recension av Carla Carmona Escalera, Egon Schiele: Análysis ético-formal de su obra pictórica (*) , i Egon Schiele Jahrbuch, Band 1, Wien 2011, s. 188-192.

 

"Practical Knowledge and Ethics" (*) , AI & Society. Journal of Knowledge, Culture and Communication, Volume 28, Issue 4, 2013, pp. 377-382.

 

"From Wittgenstein to Schiele", under utgivning i Egon Schiele Jahrbuch, Band 4, Wien 2015. 

 

 

 

 

 

 

www.torenordenstam.se